Chính sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức Học Đồ Họa Cấp Tốc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông tin Cá nhân của khách hàng.
Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo mật này để bảo đảm hiểu rõ trình tự thu thập, mục đích và phạm vi sử dụng, thời gian lưu trữ, cách thức và bảo mật dữ liệu của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC .

Chính Sách Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

a. “Thông tin Cá Nhân”

Được hiểu là dữ liệu (dù đúng hay không đúng) mà theo đó một cá nhân/tổ chức có thể được xác định, hoặc khi kết hợp những dữ liệu đó và những thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập có thể xác định được cá nhân/tổ chức có liên quan. Thông tin cá nhân/tổ chức có thể bao gồm nhưng không giới hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh/ngày thành lập, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp, ngành nghề, số điện thoại, Email, Tài khoản ngân hàng và các thông tin khác của một cá nhân/tổ chức mà, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân/tổ chức.

b. Mục đích thu thập thông tin:

– Quản lý, xác minh tài khoản Khách hàng và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán.
– Cung ứng dịch vụ cho khách hàng;
– Cập nhật và thông báo thay đổi trong dịch vụ hoặc các thay đổi trong điều kiện sử dụng dịch vụ của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC ;
– Xử lý các yêu cầu của Khách hàng;
– Duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân Khách hàng.
– Sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nhằm mục đích phục vụ cho các nghiên cứu, phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC , hoặc tiếp thị/ quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của đối tác của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC .
– Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
– Cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu và quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật.

c. Lưu trữ thông tin

– Trong mọi trường hợp Thông tin Cá Nhân sẽ được lưu trữ an toàn, bảo mật trên máy chủ của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC . Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin phù hợp với mục đích thu thập thông tin.
– Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cá nhân/ tổ chức sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin bao gồm:
+ Nhân viên có thẩm quyền thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC ;
+ Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC  (nếu có);
+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng;
+ Cố vấn tài chính, cơ quan kiểm toán, các bên cung ứng sản phẩm và dịch vụ khác có liên quan.

d.  Địa chỉ tiếp nhận và lưu trữ:

Công ty: CÔNG TY CP TM VÀ GIÁO DỤC GRAPHIC EXPRESS
Website: https://hocdohoacaptoc.com
– Phương tiện và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:
Chủ tài khoản có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website của HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC  để tự chỉnh sửa hoặc yêu cầu HỌC ĐỒ HỌA CẤP TỐC  thực hiện chỉnh sửa.