videoai

Video hướng dẫn illustrator từ cơ bản đến nâng cao.

Bài 1: Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Hướng dẫn sử dụng công cụ xoay, lật, chọn đối tượng trong illustrator

Bài 2: Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Sử dụng công công cụ Shear tool, Rectang tool, Start tool, elip tool, Reflectool, Pentool

Bài 3: Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Hướng dẫn sử dụng Pentool, Drirectt tool, Shape buider tool

https://youtu.be/Yjmx2bc1lC4

#